2s

เผยแพร่ผลงานครู

 lan  

บทเรียนสื่อประสมเชิงโต้ตอบ

เรื่องระบบเครือข่ายฯ 

ครูอิราวรรส พูนผล

.......................................................

 mam  

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง

โครงสร้างระบบประสาท

ครูสุรีย์พร ปานยิ้ม

.......................................................

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

po

นายธรรมชาติ อมฤกษ์

เอกสารเผยแพร่

 sn000

 book2

 song

book-sn2