IMAGE ขอขอบคุณเทศบาลตำบลสูงเนินที่อนุเคราะห์รถ
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลสูงเนิน โดยท่านนายกนคร กิติพูลธนากร... Read More...
IMAGE ขอขอบคุณ อบต.สูงเนิน ที่อนุเคราะห์รถแบ็คโฮ
โรงเรียนสูงนิน ขอขอบคุณ อบต.สูงเนิน โดยท่านนายกเชิดชาย จงรั้งกลาง... Read More...
IMAGE ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 รับบริจาคโลหิตที่โรงเรียนสูงเนิน
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 สภากาชาดไทย จ.นครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต วันที่ 22 พ.ย. 2560... Read More...
IMAGE ท่านผู้ว่าฯวิเชียร จันทรโณทัย ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสูงเนิน ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าวิเชียร... Read More...
IMAGE มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย
  ผู้อำนวยการเศรษฐ์ ยงพะวิสัย ได้เป็นตัวแทนมอบเงินให้กับครอบครัวนักเรียน นายนฤนาท... Read More...
IMAGE มูลนิธิโรงเรียนสูงเนินมอบทุนการศึกษา
มูลนิธิโรงเรียนสูงเนินมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ทั้งประเภทผู้มีผลการเรียนดีเด่น... Read More...
IMAGE รางวัลคนเก่ง การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี 2560
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนิน นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย... Read More...
IMAGE สอบธรรมศึกษา ปี 2560
นักเรียนโรงเรียนสูงเนิน ได้สอบประโยคนักธรรม-ธรรมศึกษา 2560 ณ วัดใหญ่ อำเภอสูงเนิน... Read More...
IMAGE โรงเรียนสูงเนินร่วมพิธีลอยกระทง
ตัวแทนบุคลากรโรงเรียนสูงเนินนำโดยท่านผู้อำนวยการเศรษฐ์ ยงพะวิสัย... Read More...
IMAGE ผู้อำนวยการพบนักเรียนวันเปิดเทอม
ท่านผู้อำนวยการเศรษฐ์ ยงพะวิสัย และท่านรองผู้อำนวยการประไพศรี บัวจะโป๊ะ... Read More...
นายเศรษฐ์ ยงพะวิสัย
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  วิจัยในชั้นเรียน : 
การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนฯ
ครูสุรีย์พร  ปานยิ้ม
------------------------------------
    บทคัดย่องานวิจัย 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะฯ
ครูสุรีย์พร  ปานยิ้ม 
------------------------------------